Algemeen privacy beleid

Groepspraktijk AXI (verder “…” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Groepspraktijk AXI uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Groepspraktijk AXI op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is Gregory Ysebaert, Kalkovenlaan 38, 1785 Merchtem, 0830.889.429.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Gregory Ysebaert via 0468 50 72 71 of groepspraktijkaxi@gmail.com. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Groepspraktijk AXI gegevens?

Groepspraktijk AXI verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.

Verder kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Groepspraktijk AXI?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.

Wij verzamelen deze gegevens tijdens zowel gesprekken in persoon, via telefoon of via mail; maar ook wanneer u onze papieren of elektronische formulieren invult.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Groepspraktijk AXI gegevens?

Deze gegevens verwerken wij uitsluitend voor patiëntenzorg (het verlenen van diensten van zorgverlening en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten).

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Groepspraktijk AXI?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van patiëntenbeheer.

Soms hebben we een toelating nodig om gegevens over u door te geven, soms zijn we hiertoe verplicht. Dit is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Hierbij worden de regels rond het beroepsgeheim evenwel steeds gerespecteerd.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde
landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen met Gregory Ysebaert via 0468 50 72 71 of via groepspraktijkaxi@gmail.com.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Groepspraktijk AXI bewaart de persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen. In concreto, worden patiëntendossiers gedurende 30 jaar bewaard.

Uw rechten

U beschikt in beginsel over de volgende rechten:
 recht op informatie;
 recht om de toestemming in te trekken;
 recht op inzage;
 recht op rectificatie;
 recht van bezwaar;
 recht op gegevenswissing;
 recht op beperking van de verwerking;
 recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden;
 recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor de uitoefening van uw rechten volstaat het om dit aan te vragen bij Gregory Ysebaert via 0468 50 72 71 of via groepspraktijkaxi@gmail.com, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Groepspraktijk AXI uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Groepspraktijk AXI behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.